Felhasználási Feltételek

kreativmagazin.hu

Üdvözöljük a Kreatív Magazin és Média (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Felhasználási Feltételek tartalmazza a kreativmagazin.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.
Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Felhasználási Feltételek nem tartalmaz, Szolgáltató ügyfélszolgálatán érhetők el.
Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A SZOLGÁLTATÓ

Név: Kreatív Magazin és Média
Székhely: 2890 Tata, Rozgonyi u. 17.
Képviselő neve: Csákné Weirach Andrea
Vállalkozói igazolványszám: 42859311
Nyilvántartó hatóság: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH)
Adószám: 67047718-1-31
Telefonszám: +36 30 9293924
E-mail: info@kreativmagazin.hu

2. HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

A Honlap célja információtechnológiai (hosting) és hirdetési szolgáltatások igénybevételének biztosítása, illetve ehhez kapcsolódóan technikai támogatás nyújtása.

3. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

3.1 Igénybevétel feltételei
3.1.1 A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek.
3.1.2 Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.
3.1.3 Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
3.1.4 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó a 3. pontban foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül ideiglenesen vagy végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt felfüggessze, vagy törölje.
3.2 Felelősség
3.2.1 A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.2.2 Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen ered. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. E pont alól kivételt képeznek a 4. pontban megjelöltek, melynek szabályai a hivatkozott pont, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok szerint érvényesülnek.
3.2.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
3.2.4 A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.2.5 A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
3.2.6 Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.
3.2.7 Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
3.2.8 Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
3.3 Szerzői jogok
3.3.1 A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
3.3.2 Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve a 3. pont egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
3.3.3 A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. Felhasználó jogosult a Honlapot tanulmányozni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden felhasználás kapcsán feltüntetve a Szolgáltató nevét és elérhetőségét. Tilos a Honlap bármely részének másolatát értékesíteni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, Honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül a Szolgáltató semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem biztosít Felhasználó részére a Honlappal, a Honlapon elérhető tartalmakkal kapcsolatban.
3.4 Egyéb rendelkezések
3.4.1 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

4. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELE

4.1 Általános rendelkezések
4.1.1 Szolgáltató a Honlapon elérhető szolgáltatásokat az adott szolgáltatásra vonatkozó Szerződési Feltételekben, valamint a felek között létrejövő egyedi megrendelésben foglaltak szerint nyújtja.
4.2 Regisztrációhoz fűződő általános rendelkezések
4.2.1 A Honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételének feltétele az érvényes regisztráció.
4.2.2 Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@kreativmagazin.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
4.2.3 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.
4.2.4 A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős.
4.2.5 Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
4.2.6 Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
4.3 Szolgáltatás megrendelése
4.3.1 Felhasználó a Honlap vonatkozó részén adhatja meg az igénybe venni kívánt szolgáltatás jellemzőit, és annak igénybevételéhez fűződő egyéb tulajdonságokat, melynek költségeit a megrendelés végén feltüntetett összeg jelöli.
4.3.2 A Felhasználó igényei szerinti paraméterek megadását követően megjelenő felületen (a továbbiakban: Regisztrációs és Megrendelő Felület) látható adatlapot Felhasználó értelemszerűen, valós adatainak megfelelően tölti ki.
4.3.3 Felhasználó a Regisztrációs és Megrendelő Felületen adhatja meg a kívánt fizetési módot. Felhasználó hozzájárul, hogy Szolgáltató a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elektronikus számlát állítson ki és küldjön meg Felhasználó részére.
4.3.4 Az érvényes regisztráció illetve szolgáltatás rendelés feltétele a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása. A Regisztráció véglegesítésével Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, tartalmát megértette, azt érvényesen elfogadja, az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.
4.3.5 A regisztrációs, valamint a szolgáltatás megrendelési folyamatot Felhasználó az összegző felületen található „Megrendelés elküldése” linkre kattintással zárja le, és erősíti meg, amely szerződéses ajánlatnak minősül.
4.3.6 A regisztráció és szolgáltatás megrendelés megtörténtét követően Szolgáltató Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót a regisztrációs folyamat, valamint a megrendelés sikerességéről. Sikeres regisztrációt követően Felhasználó bejelentkezhet a Honlapon a Fiókom oldalán keresztül, ezt követően pedig megfelelően módosíthatja rendelését, a „Fiókadatok szerkesztése” menüpont alatt felhasználói adatait, illetve újabb rendelést adhat le. A rendelés módosítása esetén a fizetésre és számlázásra vonatkozó szabályoktól eltérő szabályokat a 4.8 pont határozza meg.
4.4 Regisztráció a Honlap “Fiókom” oldalán keresztül, a regisztrációt követő megrendelés
4.4.1 Felhasználónak lehetősége van a “Fiókom” oldalán található „Regisztráció” linkre kattintást követően a szolgáltatás megrendelésétől függetlenül történő regisztrálásra is, melyre 4.3. pont szerinti leírás értelemszerű eltérésekkel irányadó.
4.4.2 Felhasználó “Fiókom” oldalán található „Megrendelés elküldése” linkre kattintást követően megrendelheti  virtuális, digitális termékeket, melynek menetére a 4.3. pontban foglalt leírás értelemszerű eltérésekkel irányadó.
4.5 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
4.5.1 Az elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat, rendelés számát, valamint a rendelés dátumát. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül. Az ajánlat elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között érvényes szerződés jön létre. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.
4.5.2 Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, illetve Szolgáltató nem fogadja el Felhasználó ajánlatát, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
4.5.3 A Felhasználó ajánlatától számított 48 órán túl érkező automatikus visszaigazoló e-mail nem tekinthető Szolgáltató részéről ajánlatnak.
4.6 Fizetés
4.6.1 Előre utalás bankszámlára. Felhasználó banki átutalás útján, a megrendelt szolgáltatások árát (díját) a szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőzően fizeti meg a Szolgáltató Otp-nél vezetett 11773401-01330623-00000000 bankszámlájára.
4.6.2 Lehetőség lesz előre utalás PayPal számlára. Felhasználó PayPal átutalás útján, a megrendelt szolgáltatások árát (díját) a szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőzően fizeti meg a Szolgáltató PayPal számlájára. Ez a szolgáltatás még nem aktív.
4.6.3 Számla. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások igazolására PayPal fizetési mód esetén a fizetés megtörténtét követően, míg banki átutalásos fizetés esetén az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napján postai úton küld számlát Felhasználó részére.
4.7 A szerződés iktatása
4.7.1 A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

5. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

5.1 Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlését kéri, ezen kérelme a jelen Felhasználási Feltételek alapján létrejött szerződés felmondását jelenti.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1 Panaszügyintézés helye
Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: Kreatív Magazin és Média – 2890 Tata, Újhegyi u. 55.
Telefonszám: +36 30 9293924

E-mail: info@kretivmagazin.hu
6.2 Panaszügyintézés módja
Szolgáltató a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 6.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül – melybe az ezen Felhasználási Feltételek szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.
6.3 Panaszügyintézés ideje
Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 6.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 9 és 16 óra között fogadja.
6.4 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:
6.4.1 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
6.4.2 Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
6.4.3 Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

7. AZ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

7.1 Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben.
7.2 Ezen Felhasználási Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015. április 10.

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük